Top Nạp 7 ngày

             (Lưu ý : Top nạp chỉ tính khi nạp đủ mốc 2 triệu trở lên)

Top 1 :       1 Wing + 1 Pet 7 + set thần 3 FULL                   + 50 tr WC

Top 2 :       1 Wing + 1 PET 6 + set thần 2 FULL                  +30tr WC

Top 3 :       1 Wing + 1 PET 5 + Set thần 1 FULL                  +20tr WC

TOP 7 NGÀY THỢ SĂN BOSS TOP 1 :1 SET THẦN 2 FULL THẦN + 15 FULL + 1 VKR 3                      +10 TR WC

TOP 2 : 1 BỘ RING PEN THẦN 3 + 1 RING THIÊN HOANG 3                 + 5TR WC

TOP 3 : 1 KHÊN THẦN 3 + 1 PET MUUN 3                                              + 5TR WC

 

TOP 7 NGÀY DANH HIỆU TOP 1 :1 WING 6 + 1 PET 6                                                                      + 10TR WC

TOP 2 : 1 WING 5 + 1 PET 5                                                                     + 5 TR WC

TOP 3 : 1 SET THẦN 1 FULL                                                                    + 5TR WC

 

TOP 7 NGÀY HỖN NGUYÊN LẦU  TOP 1 :1 PET MUUN 5

TOP 2 : 1 PET MUUN 4

 TOP 3 : 1 PET MUUN 3