Dung luyện NPC lorencia 149/139

RING THIÊN HOÀNG 1 3 NGUYÊN LIỆU RING THIÊN HOÀNG + CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING THIÊN HOÀNG 2 1 RING THIÊN HOÀNG +9 >15 (2 RING TH PHỤ +0) + CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING THIÊN HOÀNG 3 1 RING THIÊN HOÀNG +9 >15 (2 RING TH PHỤ +0) + CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING THIÊN HOÀNG 4 1 RING THIÊN HOÀNG +9 >15 (2 RING TH PHỤ +0) + CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING PEN THẦN 1 3 RING HOẶC 3 PEN SĂN  Ở BOSS  + CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING PEN THẦN 2 3 RING HOẶC 3 PEN + 9 ( THẦN 1 )+ CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING PEN THẦN 3 3 RING HOẶC 3 PEN + 9( THẦN 2 )+ CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING PEN THẦN 4 3 RING HOẶC 3 PEN + 9( THẦN 3 )+ CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING PEN THẦN 5 3 RING HOẶC 3 PEN + 9( THẦN 4 )+ CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN
RING PEN THẦN 6 3 RING HOẶC 3 PEN + 9( THẦN5 )+ CỤM ĐÁ HỘ MỆNH 30 DUNG LUYỆN

3 Khiên săn ở boss + 9 Dung luyện lên Khiên Thần 1

1 Khiên thần 1 + 9 (2 khiên thần 1 + 0) Dung Luyên lên Khiên Thần 2

1 Khiên thần 2 + 9 (2 khiên thần 2 + 0) Dung Luyên lên Khiên Thần 3

1 Khiên thần 3 + 9 (2 khiên thần 3 + 0) Dung Luyên lên Khiên Thần 4

1 Khiên thần 4 + 9 (2 khiên thần 4 + 0) Dung Luyên lên Khiên Thần 5

1 Khiên thần 5 + 9 (2 khiên thần 5 + 0) Dung Luyên lên Khiên Thần 6

1 Khiên thần 6 + 9 (2 khiên thần 6 + 0) Dung Luyên lên Khiên Siêu Việt